Slide background
Slide background
Slide background

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 01 сарын  08-ны

өдрийн  07 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

 

…………………………………………………………………………………………………             /Байгууллагын нэр /

 

ТӨВ ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ, БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ,

ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭМНЭЛГИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР ХИЙСЭН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 

 

БҮЛЭГ 1. Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт

 

Үнэлгээ өгөх чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Байгууллагын үнэлгээ Шинжээчийн үнэлгээ
Тайлбар

 

Оноо Оноо
Байгууллагын удирдлага, манлайлал 1.1.        Үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний чиглэл бүрийн дагуу  тасаг, нэгжийг зохион байгуулсан байх- 100, 0 оноо Нэгдсэн эмнэлэг байгууллагын бүтцийн дагуу эмчилгээний 14 тасаг, төрөлжсөн мэргэжлийн 24 кабинет, мэс засал, дотор, хүүхэд, НҮЭМК,  лаборатори  яаралтай тусламжийн тасаг, уламжлалт сэргээн засах эмчилгээ, нэгдсэн гал тогоо, угаалга, эм био бэлдмэл, ариутгал , авто гражийн зохион байгууллалттай үйл ажиллагаа явуулдаг 100.0

 

 
1.2.        Ажлын байрны тодорхойлолтыг ажилтан бүрээр гарган баталгаажуулж, ажилтнуудыг байршуулсан байх – 100, 0 оноо      
1.3.        Байгууллага нь судалгаа, харьцуулсан үнэлгээнүүдэд  үндэслэсэн   хөгжлийн стратеги  төлөвлөгөөтэй байх- 100, 50, 0 оноо      
1.4.        Эрүүл мэндийн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар,  ажлын гүйцэтгэлд  жил бүр үнэлгээ өгдөг, урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
1.5.        Болзошгүй гамшиг, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөтэй, жил бүр тодотгол хийдэг байх- 100, 50, 0 оноо    

 

 
1.6.        Байгууллага нь  тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамж, эрх зүйн баримт бичгээр эрүүл мэндийн ажилтнуудыг хангасан, сургалт хийдэг байх- 100, 0 оноо      
1.7.        Дотоод хяналтын нэгж, ажилтанг ажиллуулж, хяналтыг тогтмолжуулсан байх- 100, 0 оноо      
1.8.        Ажил үйлчилгээг сайжруулахаар гаргасан тушаал шийдвэрийн хувь 50%-иас дээш байх- 100, 0 оноо      
1.9.        Санхүүгийн хяналт, шалгалтад хамрагдсан,    зөрчилгүй ажилласан байх- 100, 0 оноо      
1.10.      Удирдах зөвлөлтэй, улирал тутам хуралдаж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгдөг байх- 100, 0 оноо      
1.11.      Ёс зүйн салбар хороотой, үйл ажиллагаа тогтмолжсон байх- 100, 0 оноо      
1.12.      Настан, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүний нөөцийн удирдлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Хүний нөөцийн хөгжлийн  хөтөлбөр, /төлөвлөгөө/-тэй байх – 100, 0 оноо      
2.2.        Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 20-иос доошгүй хувь нь эрдмийн болон мэргэжлийн зэрэгтэй байх- 100, 0 оноо      
2.3.        Тухайн байгууллагад ажиллаж буй эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь төрөлжсөн мэргэжил эзэмшиж, мэргэшсэн байх – 100, 0 оноо      
2.4.        Шинээр ажиллуулах эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  сонгон шалгаруулалтаар авдаг байх- 100, 0 оноо      
2.5.        Эрүүл мэндийн ажилтнууд ёс зүйн сургалтанд хамрагдсан байх – 100, 0 оноо      
2.6.        Шинэ ажилтанг сургаж, дадлагажуулдаг байх- 100, 0 оноо      
2.7.        Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг байх- 100, 0 оноо      
Тусламж үйлчилгээний чанарын удирдлага 3.1.        Тогтмол үйл ажиллагаатай чанарын алба, багтай, төлөвлөгөөтэй байх – 100, 0 оноо      
3.2.        Байгууллага нь чанарын үзүүлэлтийг гаргаж,  мөрдүүлсэн, түүнд нь ахиц гарсан байх – 100, 0 оноо      
3.3.        Эрүүл мэндийн ажилтнуудыг жил бүр  чанарын сургалтанд хамруулсан байх- 100, 0 оноо      
3.4.        Чанар сайжруулах дэвшилтэт аргуудыг     нэвтрүүлсэн, үр дүнг тооцсон байх- 100,0 оноо    

 

 
3.5        Байгууллага нь ажилтан бүрээс сэтгэл

ханамжийн судалгааг тогтмол авч, дүн

шинжилгээ хийж, эргэн мэдээлдэг байх

- 100, 0 оноо

     
3.6     Үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн  судалгааг

тогтмол авч, дүн шинжилгээ хийж, эргэн

мэдээлдэг байх – 100, 0 оноо

     
3.7       Үйлчлүүлэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авч

шийдвэрлэдэг байх – 100, 0 оноо

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээллийн удирдлага

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.        Байгууллага нь үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон хүний нөөц, санхүү, багаж тоног төхөөрөмж, эмийн мэдээллээр сүүлийн 5 жилээс доошгүй   хугацааны мэдээний санг үүсгэж, тогтмол баяжуулж, ашигладаг байх- 100, 50, 0 оноо      
4.2.        Байгууллага нь үйл ажиллагааг нэгтгэсэн цахим сүлжээг бий болгож, гадаад, дотоод сүлжээнд холбогдсон, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон, ажилтнууд мэдээллийн сүлжээг ашигладаг байх- 100, 50, 0 оноо      
4.3.        Байгууллагын цахим хуудасны үйл ажиллагаа тогтмолжсон байх – 100, 0 оноо      
4.4.        Зайн анагаах ухааны сүлжээг үе шаттайгаар өргөжүүлж, зайнаас эмнэлзүйн зөвлөгөө өгдөг байх – 100, 50, 0 оноо      
4.5.        Цахим мэдээллийн нууцыг хадгалах нөхцлийг бүрдүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
Аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлага

 

5.1.        Аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлагын  багтай, төлөвлөгөөтэй  ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
5.2.        Байгууллага нь аюулгүй байдал, эрсдлийн үнэлгээг тогтмол хийдэг байх- 100, 0 оноо      
5.3.        Алдаа зөрчлийг бүртгэж, мэдээлдэг, хариу арга хэмжээ авдаг байх – 100, 0 оноо      
5.4.        Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьдаг байх- 100, 0 оноо      
5.5.        Аюулгүй байдалтай холбоотой алдаанаас хохирсон ажилтан, үйлчлүүлэгч нарт дэмжлэг үзүүлэх журам боловсруулан мөрддөг байх- 100, 50, 0 оноо      
Байгууллагын соёл, маркетинг 6.1        Байгууллага нь үйлчилгээний соёлыг

төлөвшүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо

     
6.2         Байгууллага нь маркетингийн үйл         ажиллагааны   судалгаатай,  сурталчилгаа хийдэг байх- 100, 50, 0 оноо      
 7. Байгууллагын ил тод байдал 7.1.        Удирдлагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангасан байх- 100, 50, 0 оноо      
7.2.        Төсөв санхүүгийн, хүний нөөцийн, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажилладаг байх- 100, 50, 0 оноо      
7.3.        Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, жагсаалт гаргаж, мөрдөж ажилласан байх- 100, 0 оноо      

 

БҮЛЭГ 2. Тусламж үйлчилгээний технологийн мөрдөлт

 

Үнэлгээ өгөх чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Байгууллагын үнэлгээ Шинжээчийн үнэлгээ
Тайлбар Оноо Оноо
  1. Нийтлэг шалгуур үзүүлэлтүүд
а. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ    
  1.  
Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 1.1.        Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, сургалтын хөтөлбөр /төлөвлөгөө/-тэй, сургалт явуулдаг байх- 100, 50, 0 оноо      
1.2.        Үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн зөвлөгөө,  мэдээлэл авах нөхцөлөөр хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
1.3.        Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих үйл     ажиллагаа төлөвлөж хэрэгжүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
  1.  
Эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 2.1.        Эрүүл мэндийн үндэсний болон дэд    хөтөлбөрүүдээс өөрийн байгууллагад хамаарах үйл ажиллагааг төлөвлөн ажилладаг байх- 100, 50, 0 оноо      
2.2.        Хөтөлбөр бүрийн хэрэгжилтэд явцын үнэлгээ хийж, дүгнэлт  гаргаж ажилладаг байх- 100, 50, 0 оноо      
2.3.        Хүн амын дунд халдварт болон халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг илрүүлэх, тандалт судалгаа  хийж үр дүнг тооцсон байх- 100, 50, 0 оноо      
2.4        Үйлчлүүлэгчдийн эрүүл насжилтыг дэмжих

сургалт, сурталчилгаа явуулдаг байх- 100,

50, 0 оноо

     
б.Амбулаторын тусламж үйлчилгээ
 

 

 

 

 

 

Лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээ

 

3.1.        Лавлагаа мэдээллийн хөтөч, лавлагаа өгөх цэг  ажиллуулдаг байх – 100, 0 оноо      
3.2.        Товлолт үйлчилгээний шинэ дэвшилтэт, үр  дүнтэй  арга нэвтрүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
3.3.        Хүлээлгийн танхимуудад үйлчилүүлэгчид тав тухтай орчин бүрдүүлж, тэдний санал, хүсэлтийг хүлээн авдаг байх- 100, 0 оноо      
Үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөө 4.1.        Батлагдсан бүтцийн дагуу амбулаторын үзлэгийн өрөөнүүдийг зохион байгуулж, шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан байх- 100, 0 оноо      
4.2.        Үзлэгийн кабинетууд нь батлагдсан нормативт тохирсон ачаалалтай, оношилгоо, эмчилгээний талаар үйлчлүүлэгчид чирэгдэлгүй, хөнгөн

шуурхай үйлчилдэг, зөвлөгөө өгдөг  байх- 100, 0 оноо

     
Амбулаторын эмчилгээ 5.1.        Амбулаториор хийгдэх үйлдлийн  жагсаалт батлагдсан байх- 100, 0 оноо      
5.2.        Өдрийн эмчилгээний өрөөтэй, багаж төхөөрөмж, эмнэлгийн мэргэжилтнээр хангасан, ая тухтай орчинд    үйлчилгээ үзүүлдэг байх- 100, 0 оноо      
Эрүүл мэндийн идэвхтэй хяналт 6.1.        Үзлэгийн кабинетууд үйлчлүүлэгчид илэрсэн өвчин эмгэгийг бүртгэн авч идэвхитэй хяналтанд      эмчлэн эрүүлжүүлэх талаар холбогдох эрүүл    мэндийн байгууллагуудтай уялдаатай ажилладаг       байх- 100, 50, 0 оноо      
6.2.        Идэвхтэй хяналтын үр дүнг тооцдог байх- 100, 0 оноо      
в. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ
Яаралтай тусламж  үйлчилгээ

 

 

 

 

 

 

 

7.1         Яаралтай тусламжийн тасаг /нэгж/ -ийг зохион байгуулж, орон тоогоор бүрэн ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
7.2         Үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах журамтай, мөрдөж ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
7.3         Яаралтай тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн       хэрэгслээр бүрэн хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
7.4         Эрэмбэлэн ангилах зарчмын дагуу үйлчлүүлэгчийн биеийн байдалд үнэлгээ өгч, тусламж үйлчилгээг шуурхай, багаар  үзүүлдэг    байх- 100, 0 оноо      
7.5         Яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх  дуудлагын системтэй байх- 100, 0 оноо      
7.6         Дүрс оношилгоо, лабораторийн шинжилгээг 24цагаархийдэг байх- 100, 0 оноо      
Эмчилгээ, оношилгоо, технологи эзэмшилт 8.1         Оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн удирдамж, стандартыг мөрддөг байх- 100, 0 оноо      
8.2         Түгээмэл үйлдлийн технологийг эзэмшсэн байх – 100, 0 оноо      
Ажилбар, тарианы өрөөний  үйл ажиллагаа 9.1         Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан ажилбар болон тарианы өрөөтэй байх- 100, 0 оноо      
9.2         Ажилбар, тарианы технологийн мөрдөлтөд графикийн дагуу хяналт, үнэлгээ хийдэг байх- 100, 0 оноо      
II. Өвөрмөц шалгуур үзүүлэлтүүд
Мэс заслын тусламж үйлчилгээ
Өдрийн мэс засал

 

 

 

 

10.1    Өдрийн мэс засал хийх шаардлага хангасан

өрөө,  багаж тоног төхөөрөмжөөр   хангагдсан  байх – 100, 0 оноо

     
10.2    Өдрийн  мэс заслын эмчилгээний

батлагдсанжагсаалттай, түүний дагуу мэс     засалхийгдсэн, үр дүнг тооцсон байх- 100, 0 оноо

     
10.3    Шаардлага хангасан боолтын өрөөтэй байх-

100, 0 оноо

     
11 Тусламж үйлчилгээний технологи 11.1    Өөрийн байгууллагад хийгдэх мэс засал ба

ажилбарынжагсаалт гарсан, түүнийг

мэргэжилтнүүд нь бүрэнэзэмшсэн  байх-

100, 0 оноо

     
11.2Төлөвлөгөөт мэс засал хийх хуваарийгурьдчиланбаталдаг, бэлтгэлийг хангадаг байх- 100, 0 оноо      
11.3 Мэс заслын явцад болон дараа гарсан   хүндрэлийг бүртгэдэг, түүнээс сэргийлэх ажил зохион байгуулдаг байх- 100, 0 оноо      
11.4    Эд, эсийн шинжилгээ хийдэг,  шинжилгээний дүгнэлтийгүйлчлүүлэгчидмэдээлдэг байх- 100, 0 оноо      
12. Өвчтөний аюулгүй байдал 12.1      Өвчтөн, тэдний гэр бүлийнхэнд хийгдэх мэс       заслын    талаар танилцуулж, мэс засал хийлгэх зөвшөөрөл   авч баталгаажуулсан байх- 100, 0 оноо    

 

 

 

 

 

12.2      Мэс заслын хяналтын хуудас хөтөлдөг, үр    дүнг тооцдог  байх- 100, 0 оноо      
12.3Мэс заслын өрөөг камержуулсан байх- 100,

0 оноо

     
12.4      Хагалгааны өрөөнд цахилгааны ба хийн нөөц үүсгүүртэй байх- 100, 50, 0 оноо      
Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлгийн тусламж үйлчилгээ
Эрчимт эмчилгээ 13.1 Үйл ажиллагааны зохицуулгатай ортой,хүрэлцэхүйц орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглосон, аюулгүй найдвартай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
13.2  Өвчтөний  ор бүрийг амин чухал эрхтэнийг  дэмжих тоног төхөөрөмжөөр хангасан,тэдгээрийн бэлэн байдлыг хянадаг байх- 100, 50, 0 оноо      
13.3 Шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийнжагсаалт гаргаж, бэлэн байдлыг хангасан байх- 100, 0 оноо      
13.4 Үйлчлүүлэгчийг заалтын дагуу эрчимтэмчилгээний  тасаг/өрөөнд  хүлээн авч амь тэнссэн үеийн тусламж, үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу, багаар үзүүлдэг байх- 100, 0 оноо      
13.5     Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал, хийгдсэн

эмчилгээний тухай мэдээллийг гэр

бүлийнхэнд  нь  шуурхай мэдээлдэг байх-

100, 0 оноо

     
Мэдээгүйжүүл

гийн тусламж үйлчилгээ

14.1      Мэдээгүйжүүлэг хийх  заалтын дагуу      бэлтгэлхангаж, мэдээгүйжүүлэг хийхийн өмнө аппарат, багажийг шалгаж тэмдэглэл хөтөлж хэвшсэн байх- 100, 0 оноо      
14.2      Мэдээгүйжүүлэг хийх, түүний эрсдлийн       талаарүйлчлүүлэгч болон тэдний  гэр бүлийнхэнтэй ярилцсан, тэмдэглэл хөтөлсөн байх- 100, 0 оноо      
14.3      Мэдээгүйжүүлгийг стандарт, удирдамжийндагуу үзүүлдэг  байх- 100, 0 оноо      
Түргэн тусламжийн үйлчилгээний бэлэн байдал 15.1    Түргэн тусламж үйлчилгээний  журам,

дуудлагаар ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтнийхуваарийг баталж, мөрддөг  байх- 100, 0 оноо

     
15.2      Дуудлагын бүртгэл хөтөлдөг, үр дүнг нь тооцдог  байх – 100, 0 оноо      
15.3      Тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай  эм, багаж, хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, жагсаалт, бүртгэлтэй  байх- 100, 0 оноо      
15.4      Тусламж  үзүүлэхэд шаардлагатай автомашин,тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангаж, дохиолол, дуудлагын системийг байрлуулсан байх- 100, 0 оноо      
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ
Тусламж үйлчилгээний технологи 16.1    Төрлөг удирдах үйл ажиллагааг стандарт,

удирдамжийн дагуу үзүүлдэг байх- 100, 0

оноо

     
16.2    Төрөх өрөөнд нэн шаардлагатай  эм

эмнэлгийн хэрэгслийн  бэлэн байдлыг

хангасан байх – 100, 0 оноо

     
16.3    Төрсний дараах эхний 1 цагт эрүүл нярайг

амлуулдаг ажил тогтмолжсон байх- 100, 0

оноо

     
16.4    Төрсний дараа эх, нярайд тавих хяналтыг

зөвзохионбайгуулсан байх- 100, 0 оноо

     
16.5    Төрсөн эхийг гарахад нь холбогдох

мэдээллийг харъяа өрхийн эмнэлэгт нь

хүлээлгэн өгдөг байх- 100, 50, 0 оноо

     
16.6    Перинаталь оношилгоо, эмчилгээнд орчин

үеийндэвшилтэт арга технологийг

нэвтрүүлж,лабораторийн чадавхийг

сайжруулсан байх- 100, 50, 0 оноо

     
16.7    Эмэгтэйчүүдийн өвчний  оношилгоо,

эмчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу     хийж,үр дүнг тооцдог байх- 100, 0 оноо

     
Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
Тусламж үйлчилгээний  зохион байгуулалт 17.1      Сувилахуйн албатай, үйл ажиллагаа ньтогтмолжсон байх- 100, 0 оноо      
17.2      Сувилахуйн  тусламж үйлчилгээг үзүүлэх  хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлсэнбайх – 100, 0 оноо      
17.3      Сувилахуйн дадлага, сургалтыг явуулах  өрөө, тоногтөхөөрөмжтэй, сургалтыг тогтмол  явуулдаг, бүртгэл судалгаатай  байх- 100, 0 оноо      
17.4      Асаргаа, сувилгаанд шинэ технологи, чанарсайжруулах аргуудыг ашиглаж, үр дүнг тооцсон байх- 100, 50, 0 оноо      
Тусламж үйлчилгээний технологи

 

18.1      Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт,удирдамжийг мөрдөж  ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
18.2      Сувилахуйн  тусламж үйлчилгээний чиглэлээр боловсруулсан аргачлал,удирдамжтай, мөрддөг байх- 100, 0 оноо      
18.3      Сувилахуйн тусламжийг 5 шатлалын дагуу үзүүлдэг,ажлын чанар үр дүнг тооцож ажилласан байх- 100, 0 оноо      
18.4      Сувилахуйн эмнэл зүйн хэлэлцүүлэг хийж, үр дүнг    тооцдог байх- 100, 0 оноо      
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
19. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 19.1      Үйлчлүүлэгч болон ажилтнуудад сэтгэл зүйнзөвлөгөө өгдөг байх- 100, 0 оноо      
19.2      Үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад  сэтгэл зүйн зөвлөгөөөгөхорчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
19.3      Сэтгэцийн  эмгэгтэй үйлчлүүлэгчид стандарт,удирдамжийн дагуу  тусламж үйлчилгээ үзүүлдэгбайх- 100, 0 оноо      
19.4      Үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй  байдлыгхангасан /байр,өрөө, цонх шат, хамгаалалт,  бусад/ байх- 100, 0 оноо      
19.5      Нийгэмд  болон өөртөө аюултай үйлдэл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг тусгаарлах арга хэрэглэдэг байх-100, 0 оноо      
19.6      Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт дахь сэтгэц нөлөөт эмээр хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
Сэтгэцнийгмийн нөхөн сэргээх

тусламж

үйлчилгээ

20.1    Нийгэм хамт олонд тулгуурласан тусламж

үйлчилгээг үзүүлсэн байх- 100, 0 оноо

     
20.2 Сэтгэц нийгмийн  нөхөн сэргээх    эмчилгээний хэрэгслээр хангагдсанбайх- 100, 0 оноо      
Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ    
21. Тусламж үйлчилгээний  зохион байгуулалт

 

21.1      Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу үзүүлдэг байх- 100, 0 оноо      
21.2  Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний нэр төрлийн жагсаалт гаргасан, түүнийг хэрэгжүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
21.3  Шаардлагатай багаж, тоногтөхөөрөмжөөр бүрэнхангасан байх- 100, 0 оноо      
21.4  Эмчилгээний үр дүнг тооцсон судалгаатай  байх- 100, 0 оноо      
Уламжлалт анагаах ухааны (УАУ) тусламж үйлчилгээ
 

 

 

 

 

Тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт

 

 

 

22.1      Тусламж, үйлчилгээний стандарт, удирдамжаар эмнэлгийн мэргэжилтнийг хангасан байх- 100, 0 оноо      
22.2      Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээнд шаардагдах багаж, тоног төхөөрөмжтэй байх- 100, 0 оноо      
22.3      Өөрийн үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүрээнд уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний тайлангийн маягтаар статистик, тайлан мэдээг гаргаж тайлагнадаг  байх- 100, 50, 0 оноо      
УАУ-ны үндсэн суурь

өвчний үеийн тусламж

үйлчилгээ

23.1      Хий, шар, бадган, хурмал, цус, шар ус, хорхой өвчнийг УАУ-ны оношийн ангиллын дагуу оношилж,  эмчилгээг   стандарт, удирдамжийн дагуу хийдэг байх- 100, 0 оноо      
23.2      Хий, шар, бадган, хурмал, цус, шар ус, хорхой өвчний үеийн идээ ундаа, явдал мөр болон эм, заслын эмчилгээг  стандарт, удирдамжийн дагуу хийдэг байх- 100, 0 оноо      
Уламжлалт дотор өвчний үеийн тусламж үйлчилгээ 24.1    Эс шингэсэн, хаван, бэтэг, их архаг өвчин,

хэсэг бусаг өвчин, цул, сав эрхтний өвчний

УАУ-ны оношийн ангиллын дагуу оношлож

оношилж, эмчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу хийдэг байх- 100, 0 оноо

     
Уламжлалт халуун өвчний үеийн тусламж үйлчилгээ 25.1    Халуун өвчний оношилгоо, эмчилгээг

стандарт, удирдамжийн дагуу хийдэг байх- 100, 0 оноо

     
УАУ-ны бусад эмгэгийн үеийн (эмэгтэйчүүд, настан, хүчжүүлэх зэрэг)тусламж үйлчилгээ 26.1    УАУ-ны бусад эмгэгийн үеийн  тусламж

үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу

хийж гүйцэтгэдэг байх- 100, 0 оноо

     
Эмийн зохистой хэрэглээ 27.1    Уламжлалт эмийн зохистой хэрэглээг

тухайнэмгэгийн эмнэлзүйн удирдамжийн

дагуу  хэрэгжүүлсэн байх- 100, 0 оноо

     
27.2    Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, судалгаатай

байх- 100, 0 оноо

     
27.3  Уламжлалт анагаах ухааны эмийг жороор бичдэг байх- 100, 0 оноо      
Эмчилгээний хоолны үйлчилгээ
Тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт 28.1      Хоолны эмч, мэргэжилтнийг ажиллуулдаг    байх- 100, 0 оноо      
28.2      Тасаг, нэгжид хэвтэн эмчлүүлэгчид хооллох тав тухтай орчин бүрдүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
Хоолны технологи, норм 29.1      Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан эмчилгээний хоолны цэс боловсруулж баталсан, хоолыг технологи,  аргачлалын дагуу хийдэг байх- 100, 0 оноо      
29.2      Үйлчлүүлэгчдэд олгож байгаа хоолны илчлэг, орц, нормыг тооцдог байх- 100, 0 оноо      
29.3      Эмчилгээний хоолны аюулгүй байдлыг хангаж, зохих журмын дагуу бэлтгэн хүргэдэг  байх- 100, 0 оноо      
29.4      Хүнд, хүндэвтэр өвчтөнийг хооллоход зориулсан хоолны хэрэгслээр хангасан  байх- 100, 0 оноо      
Нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ (тасаг тус бүрийг үнэлнэ)    
  Тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт 30.1     Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний стандарт,удирдамжийн жагсаалт гаргасан,

мэргэжилтнүүдийг гарын авлагаар хангасан

байх- 100, 0 оноо

     
30.2     Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний тоног

төхөөрөмжөөр хангагдсан байх- 100, 0 оноо

     
30.3     Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний технологийг бүрэн эзэмшсэн байх- 100, 0 оноо      
Лавлагаа  тусламж үйлчилгээ (Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвд хамаарна)
Удирдлага, зохион байгуулалт 31.1      Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зохион байгуулалтыг хийж, баталгаажуулсан байх- 100, 50, 0 оноо      
Тусламж үйлчилгээний технологи 32.1      Үзүүлэх лавлагаа тусламж үйлчилгээг бүрэн үзүүлдэг байх- 100, 0 оноо      
32.2     Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийг мөрдөж ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
32.3      Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний     технологийг бүрэн эзэмшсэн байх- 100, 0 оноо      
Мэргэжил арга зүйн удирдлага 33.1  Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйгээрхангаж ажилладаг байх- 100, 50, 0 оноо      
33.2      Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг сургаж, мэргэшүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
33.3      Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр оношилгоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн   удирдамж,     аргачлал боловсруулсан байх- 100, 0 оноо      
33.4Хүн амын өвчлөл, өвчний тархалт, нас

баралтыг тандан судалдаг байх- 100, 0 оноо

     
     Хавдраас сэргийлэх
Хорт хавдраас сэргийлэх үйл ажиллагаа 34.1      Хүн амын дунд хавдрын зонхилох хүчин зүйлүүд, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэдчиглэсэнарга хэмжээг зохион байгуулах, улсын хэмжээнд жил бүр зохиох ажлын график төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлж ажилладаг, үр дүнг тооцсон байх- 100, 50, 0 оноо      
34.2      Жилд 3-аас доошгүй аймагт үзлэгийн багийгажиллуулж, хорт хавдрыг эрт илрүүлэх, сэргийлэхажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байх- 100, 50, 0 оноо      
34.3      Аймаг, хотын нэгдсэн болон дүүргийнэмнэлгүүдээр эрт илрүүлгийн удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулан мөрдүүлж, биелэлтэнд нь хяналт тавьсан байх- 100, 50, 0 оноо      
34.4      Жил бүр сонгож авсан аймаг, нийслэлийннэгдсэн болон дүүргийн эмнэлэг, нийгмийн эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн  хорт хавдраас сэргийлэх талаар авч явуулж буй үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийж, зөвлөмж өгч, мэдээлдэг байх- 100, 50, 0 оноо      
34.5      Төв  эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн үзүүлж буй тусламжийн хүрээнд  хорт хавдрын мэс засал хийсэн тохиолдолд  туяа болон хими эмчилгээний зөвлөх мэргэжилтнүүдтэй зөвлөдөг тогтолцоонд шилжүүлсэн, түүнд тавих хяналтыг бий болгосон байх- 100, 50, 0 оноо      
34.6      Умайн хүзүү, хөхний хавдрын эрт илрүүлгийн бүртгэл хяналт, эргэн дуудах тогтолцооны мэдээллийн сантай байх- 100, 0 оноо      
Туяа эмчилгээ 35.1      Үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийн жагсаалт гаргасан, мэргэжилтнүүдийг гарын авлагаар хангасан байх- 100, 0 оноо      
35.2      Туяа эмчилгээнд ажиллах эмнэлгийнмэргэжилтнүүдийг сургаж бэлтгэсэн байх- 100, 0 оноо      
35.3      Туяа эмчилгээнд шаардагдах аппарат,үүсвэрүүд болон орчин үеийн   эмчилгээний аргуудыг нэвтрүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
35.4      Туяа эмчилгээний дараа туяанаас хамгаалах,хордлого тайлах зэрэг эмчилгээ хийх стандарт болон өвчтөний аюулгүй байдлын стандартыг боловсруулан түүнд шаардагдах зүйлээр хангаж хэрэгжүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
35.5      Туяа эмчилгээний чанар үр дүнг тооцожажилладаг байх- 100, 0 оноо      
Хими эмчилгээ 36.1      Үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний стандарт, удирдамжийн жагсаалт гаргасан, мэргэжилтнүүдийг гарын авлагаар хангасан байх- 100, 0 оноо      
36.2      Хими эмчилгээнд хэрэглэх орчин үеийнэмүүдийн жагсаалт гаргасан байх- 100, 0 оноо      
36.3      Жагсаалтын дагуу хангалт хийгдсэн,эмчилгээний стандарт боловсрогдсон байх- 100, 0 оноо      
36.4      Хими эмчилгээ хийх мэргэжилтнүүдийг сургаж, бэлтгэдэг байх – 100, 0 оноо      
36.5      Хими эмчилгээний өдрийн эмчилгээний  байр,тоног төхөөрөмж, мэргэжилтнүүдээр хангагдаж, үйл ажиллагаа зохих ёсоор хийгдсэн байх- 100, 0 оноо      
Мэс залын  эмчилгээ 37.1      Тусламж үйлчилгээг стандартын дагууүзүүлдэг,  чанар үр дүнг тооцож ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
37.2      Мэс засал хийлгэсэн өвчтөн 5-аас дээш жил амьдарсан, энэ талаар судалгаатай байх- 100, 0 оноо      
Хөнгөвчлөх эмчилгээ 38.1      Тусламж үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу үзүүлдэгбайх- 100, 0 оноо      
38.2      Орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ
Мэргэжил арга зүйн удирдлага

 

 

39.1      Эрүүл мэндийн байгууллагуудад  нөхөн үржихүйн болон эрүүл мэндийн чиглэлээр        мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, удирдамж, журам, заавар боловсруулан өгч хяналт тавьж ажилладаг  байх – 100, 50, 0 оноо      
39.2      Нөхөн үржихүй, эх хүүхдийн эрүүл мэндийнчиглэлээр үндэсний хэмжээнд  сургалтууд зохион байгуулсан байх– 100, 0 оноо      
39.3      Нөхөн үржихүй, эх хүүхдийн эрүүл мэндийнчиглэлээр  хяналт- шинжилгээ,судалгаа хийсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
39.4      Судалгаа, үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан байх- 100, 50, 0 оноо      
Хүүхдийн эрүүл мэнд 40.1      Перинаталь оношилгоо, эмчилгээнд орчинүеийн дэвшилтэт арга технологийгнэвтрүүлж,лабораторийн чадавхийг сайжруулсан байх- 100, 0 оноо      
40.2Перинаталь нас баралтыг бууруулсан байх-

100, 0 оноо

     
40.3      Хүүхдийн  өвчний цогц менежментийг    хэрэгжүүлж,   үр дүнг тооцсон байх – 100, 50, 0 оноо      
40.4      Хүүхдийн шүдний кариес, гүйлсэн булчирхайнүрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл зэргийг жил бүр эмчлэн эрүүлжүүлж үр дүнг тооцсон байх- 100, 50, 0 оноо      
Эмэгтэйчүүдийнэрүүл мэнд 41.1      Өсвөр үе болон нөхөн үржихүйн насны    эмэгтэйчүүдийн эрхтэн тогтолцооны эмгэг, архаг өвчнийг илрүүлж,  эрүүлжүүлэх талаар     тодорхой ажил зохиосон байх- 100, 50, 0 оноо      
41.2      Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндэд андрологийн тусламж, үйлчилгээг бий болгож, чадавхийг     нэмэгдүүлсэн байх- 100, 50,0 оноо      
41.3      Үргүйдлийг оношилох, эмчлэх аргуудыг    нэвтрүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
41.4      Цэвэршилтийн үеийн эмчилгээ, оношлогооныүр дүнг тооцсон байх-100, 0 оноо      
 41.5 Охидын тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг, судалгаатай  байх- 100, 0 оноо      
41.5Үр шилжүүлэн суулгах лабораторийг (IVF)

байгуулж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, эмч мэргэжилтнийг нь сургаж мэргэшүүлсэн байх- 100, 0 оноо

     
41.6Удамзүйн шинжилгээний, цитогенетикийн

оношилгооны лабораториудыг байгуулсан байх- 100, 0 оноо

     
41.7      Үр хөндөлтийн өмнөх болон дараах зөвлөгөөгсайжруулж, аюултай үр хөндөлтөөс сэргийлэх, давтан үр хөндөлтийг бууруулах чиглэлээр сурталчилгааг өргөн зохион байгуулсан байх – 100, 0 оноо      
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх
Мэргэжил арга зүйн удирдлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.1      Халдварт өвчнийг эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээний тандалтын тогтолцоог үндэсний болон орон нутгийн түвшинд бэхжүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн удирдлага,зөвлөмжөөр хангасан байх – 100, 50, 0 оноо      
42.2      Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийг  төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролыг хүн амд олгох талаар тодорхой ажил зохиосон байх- 100, 50, 0 оноо      
42.3      Халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэг, хариу арга хэмжээ, цартахлын үед шаардагдах эм, урвалж бодис, оношлуур, вакцин, биобэлдмэл, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл, сорьц цуглуулах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөцийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд бүрдүүлсэн байдалд хяналт, судалгаатай байх- 100, 50, 0 оноо      
42.4      Бүх халдварт өвчнийг илрүүлэх лабораторийн хүчин чадал, тоног төхөөрөмж, урвалж бодис, хүн хүчин, чадавх бүрдсэн, чанарт тавих гадаад, дотоод хяналтыг бэхжүүлж, лабораторийнн оношилгооны үнэн бодит байдлыг сайжруулах талаар ажил зохиосон байх- 100, 50, 0 оноо      
42.5      Бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ), томуу, улаанбурхны лабораторийг олон улсын лавлагаа лабораторийн чанарын хяналтын сүлжээнд хамруулсан байх- 100, 0 оноо      
42.6      Лабораторийн  нэгдсэн сүлжээ байгуулагдсан байх- 100, 0 оноо      
42.7      Алс дорнодын хачгаар дамжих энцефалит, ханта, япон энцефалит, өрнөд нилийн халуурал, өвчний вирусийг өсгөвөрлөх шинжилгээ болон бабезиоз, криптоспоридиоз өвчнийг оношлох лабораторийн арга нэвтэрсэн байх – 100, 0 оноо      
Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээ 43.1      Хүн амын дундах сүрьеэгийн тархалтын түвшин тогтоох судалгаа хийсэн байх – 100, 0 оноо      
43.2      Сүрьеэгийн эмийн даслын тандалт судалгаа хийсэн байх- 100, 0 оноо      
43.3      Өсгөвөрлөх шинжилгээний нэгжийг өвчлөл өндөртэй аймаг болон бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвүүдэд байгуулсан байх- 100, 0 оноо      
43.4      Улсын нэгдсэн эмнэлгүүдийн лабораторийг түрхэцийн чанарын хяналтын тогтолцоонд хамруулсан байх- 100, 0 оноо      
43.5      Эд эсийн, түрхэцийн шинжилгээний лаборатори байгуулагдсан болон  молекул биологийн аргыг шинжилгээнд ашигладаг болсон байх- 100, 0 оноо      
43.6      Эмэнд дасалтай нь батлагдсан, эмчилгээ хүлээгдэж байгаа өвчтөний хавьтлын болон халдвар хяналтын судалгаа хийсэн байх- 100, 0 оноо      
Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Мэргэжил арга зүйн удирдлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.1      Байгууллагуудыг  сэтгэцийн эрүүл мэндийнчиглэлээр    мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөмжөөр хангадаг байх- 100, 50, 0 оноо      
44.2Сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар олон

нийтийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг явуулсан байх- 100, 50, 0 оноо

     
44.3      Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээгнийгэм, хамт  олны дунд зохион байгуулах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, загвар төсөл хэрэгжүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
44.4      Сэтгэцийн эрүүл мэндийн анхан шатнытусламжийг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн оношилгоо, эмчилгээний бүдүүвч боловсруулан гаргаж сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байх-100, 50, 0 оноо      
44.5      Сэтгэцийн эрүүл мэндийн анхан шатнытусламжийн талаар зайны сургалтын хөтөлбөрболовсруулан, сургалтын материал гаргаж сургалт явуулсан байх- 100, 50, 0 оноо      
44.6      Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр үзүүлж байгаасэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний байдалд үнэлгээ хийж,  авах арга хэмжээг төлөвлөсөн байх- 100, 50, 0 оноо      
44.7      Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийгаймаг, дүүргийн эмнэлэгтэй холбосон цахимсүлжээтэй болгосон байх- 100, 0 оноо      
Сэтгэцэд нөлөөт эмийн хангалт 45.1      Сэтгэцэд нөлөөт эмийн хангамжийгсайжруулах, сэтгэцэд нөлөөт шинэ эмийг эмчилгээ, үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
45.2      Сэтгэц нөлөөт үнэгүй эмээр хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
Осол гэмтлээс сэргийлэх
Мэргэжил арга зүйн удирдлага

 

46.1      Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэхчиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бүтэц, зохион байгуулалт оновчтой болсон байх- 100, 50, 0 оноо      
46.2      Осол гэмтлээс сэргийлэх чиглэлээр   байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөмжөөр хангадаг байх- 100, 50, 0 оноо      
46.3      Зам тээврийн осол гэмтлийн эрсдэлт хүчинзүйлийг бууруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөнд оролцогчдын мэдлэг, хандлагыгөөрчлөн зохистой зан үйлийг төлөвшүүлэх,  чиглэлээр салбар хоорондын хамтынажиллагааг хөгжүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
46.4      Хүүхдийн осол гэмтлийн эрсдэлт хүчинзүйлийг бууруулах, амьдрах, сурах,хөдөлмөрлөх аюулгүй орчин бүрдүүлэх, эрүүл аж төрөх ёс, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг хөгжүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
46.5      Осол гэмтэл, хүчирхийлэлд өртөгсдөднийгэм, хамт олонд суурилсан нөхөнсэргээх үйлчилгээ үзүүлэх талаар холбогдох байгууллагын ажилтнуудын урчадварыг дээшлүүлсэн байх-100, 50, 0 оноо      
46.6      Хүчирхийлэлд өртөгсдөд  тусламж үзүүлэхчиглэлээр эмнэлэгт түшиглэсэн “нэг цэгийн үйлчилгээ”-ний төвийн үйл ажиллагааг сайжруулж, чанар, хүртээмжийг дээшлүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх
Мэргэжил арга зүйн удирдлага 47.1      Байгууллагуудыг  халдварт бус өвчин (ХБӨ)- өөссэргийлэх болон эрүүл мэндийн чиглэлээр    мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөмжөөр хангадаг байх – 100, 50, 0 оноо      
47.2      Оношилгоо, эмчилгээний удирдамж,стандартын дагуу зонхилон тохиолдох ХБӨ-өөс сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчлэх, оношлох, хянах ажлыг зохион байгуулсан байх – 100, 50, 0 оноо      
47.3      ХБӨ-ий оношилгоо, эмчилгээндшаардлагатай багаж хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
47.4      Зонхилон тохиолдох ХБӨ-ий үед үзүүлэхэмнэл зүйн тусламж, үйлчилгээний дотор урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
47.5      Цусны (артерийн) даралт, цусан дахьсаахар, шээсэн дэх натрийн давсны хэмжээ, биеийн жин зэрэг ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлийг иргэд өөрсдөө хянах дадал хэвшилтэй болгох мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа явуулдаг байх – 100, 50, 0 оноо      
47.6      Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнийгтандах, оношлох, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, хянах теле-анагаахын тогтолцоог өргөжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
47.7      Архи, тамхинаас гаргах, илүүдэл жингбууруулах, таргалалтын хам шалтгааныг тодорхойлон эмчлэх зэрэг ХБӨ-өөр өвчлөх эрсдэл бүхий болон өвчтэй хүн амын дунд эрсдэлийн түвшинг бууруулах, хүндрэлээс сэргийлэхэд чиглэсэн ажлыг эрчимжүүлсэн байх- 100, 50, 0 оноо      
      г.Параклиникийн тусламж үйлчилгээ
Лабораторийн болон бусад шинжилгээ   
Лабораторийн  зохион байгуулалт 48.1      Лабораторийг стандартадтавигдахшаардлага, үйл ажиллагааны дагуу зохион байгуулсан байх- 100, 0 оноо      
48.2      Мэргэжлийн хүний нөөцөөр бүрэн хангаж, ур чадварыг тогтмол дээшлүүлдэг байх – 100, 0 оноо      
Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт, ашиглалт 49.1      Лабораторит байвал зохих тоног төхөөрөмж нь батлагдсан жагсаалтын дагуу байх- 100, 0 оноо      
49.2      Лабораторийн багаж бүрэн ажилладаг, хүчин чадлыг бүрэн ашигладаг  байх- 100, 0 оноо      
49.3      Лабораторийн тоног, төхөөрөмжийн аюулгүйажиллагааг хангаж ажилладаг, засвар үйлчилгээ тохируулгыг тогтмол хийдэг байх- 100, 0 оноо      
Урвалж, бодисын хангалт, аюулгүй байдал

 

 

 

 

50.1      Лабораторит  шаардлагатай урвалж, бодисоор бүрэн хангагдсан, хүрэлцээтэй   нөөцтэй байх- 100, 0 оноо      
50.2      Оношлуур, урвалж, бодисын чанарын баталгаа, шинжилгээнд хэрэглэх үеийн аюулгүй ажиллагааг хангасан байх- 100, 0 оноо      
50.3      Үйлчлүүлэгчдээс шинжилгээ авах   хуваарийн дагуу ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
Шинжилгээний чанарын баталгаажилт, хяналт 51.1      Лабораторийн шинжилгээний гадаад, дотоод хяналтыг тогтмол хийдэг байх- 100, 0 оноо      
51.2      Лабораторийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний хөтөлбөрт хамрагдсан байх- 100, 0 оноо      
Бусад шинжилгээ, оношилгоо 52.1  Дүрс оношилгооны нэгж/ хэсгийг стандартадтавигдахшаардлага, үйл ажиллагааны дагуу зохион байгуулж, мэргэжилтнээр хангасан байх- 100, 0 оноо      
52.2      Рентген туяагаар үйлчилгээ үзүүлэх үед туяаны хамгаалалтыг хийдэг, мөрддөг байх- 100, 0 оноо      
52.3Аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор багаж,

тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааг жил бүр бие даасан туяаны шинжээчээр үнэлүүлдэг байх- 100, 0 оноо

     
52.4Дурангийн оношилгоо, эмчилгээг стандарт,

удирдамжийн дагуу үзүүлдэг байх- 100, 0 оноо

     
Эм зүй, эм судлал
Удирдлага, зохион байгуулалт 53.1    Эмийн санг стандартын дагуу зохион

байгуулсан байх- 100, 0 оноо

     
53.2   Эмнэлэгт хэрэглэгдэх эмийн жагсаалтыг жил

бүр гарган, хэрэгцээний  /V-маш чухал, E-

чухал, N- чухал бус/  зэрэглэлээр ангилдаг

байх- 100, 0 оноо

     
53.3    Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо /ЭЭЗХ/

байгуулсан, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон

байх- 100, 0 оноо

     
Эмийн хэрэглээ, хангалт, хадгалалт, зарцуулалт

 

 

 

 

 

 

 

54.1    Эмийн жорыг стандартын дагуу бичдэг

байх- 100, 0 оноо

     
54.2    Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг

бүрдүүлж, хэрэглээ, хадгалалт,    зарцуулалтад хяналт тавьдаг байх- 100, 0 оноо

     
54.3    Тухайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний

онцлогоос хамааран хэрэглэгдэх эмийн

нөөцтэй, хэрэглээ, хадгалалт, зарцуулалтыг

тооцдог байх- 100, 0 оноо

     
54.4    Онцгой байдлын нөхцөлд хэрэглэгдэх эм

эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцтэй, хэрэглээ,

хадгалалт, зарцуулалтыг тооцдог байх- 100,

0 оноо

     
54.5    Эм бэлтгэх, түгээх үйл ажиллагаа журмын

дагуу хийгддэг байх- 100, 0 оноо

 

 

 

 

 

 

54.6    Эм эмнэлгийн хэрэгслийн  хангалт,

хэрэглээтэй холбоотой судалгааг хийж, үйл

ажиллагаандаа ашигладаг байх- 100, 50, 0

оноо

     
Эмийн чанарын баталгаажилт 55.1    Эм эмнэлгийн хэрэгслийн  чанарын

баталгаа, аюулгүй байдалд дотоодын

хяналт хийдэг байх – 100, 0 оноо

     
Эмийн зохистой хэрэглээ

 

 

 

56.1    Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх ТСТ

/тандалт, сургалт, төлөвлөлт/-ийн аргыг

нэвтрүүлж, үр дүнг тооцож ажилладаг байх-

100, 0 оноо

     
 56.2   Иргэдийн дунд эмийн зохистой хэрэглээг

төлөвшүүлэх  “СВИА” –  сургалт явуулдаг        байх- 100, 0 оноо

     
56.3    Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл судалгаа

хийгдсэн, эргэн мэдээлдэг, үнэлдэг байх –

100, 0 оноо

     
Цус, цусан бүтээгдэхүүн (ЦЦБ)-ий хэрэглээ
а.ЦЦБ-ний үйлдвэрлэл явуулдаг цусны салбар банктай эмнэлгийг үнэлнэ.

 

 

 

 

 

Цусны салбар банкийг үйл ажиллагаа 57.1    Цусны салбар банкийг стандартын дагуу

зохион байгуулсан байх- 100, 0 оноо

     
57.2    Цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

нөхцөлийг хангасан байр, өрөөтэй,

мэргэжилтнээр хангагдсан байх- 100, 0 оноо

     
57.3    Цусны алба, салбар банкны эмч, тусгай

мэргэжилтнийг сургаж мэргэшүүлсэн, ур

чадварыг дээшлүүлдэг байх- 100, 0 оноо

     
57.4    ЦЦБ үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэхэд

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн

хангагдсан, баталгаажсан байх- 100, 0 оноо

     
57.5    Донор сонгох, цусыг шинжлэх,

бүтээгдэхүүний  чанар шалгахад

шаардлагатай оношлуур, урвалжаар

хангагдсан, нөөцтэй байх- 100, 0 оноо

     
57.6    Салбар банк, сумдыг мэргэжил арга зүйгээр

хангаж ажилладаг байх- 100, 0 оноо

     
Донор бэлтгэх 58.1    ЦЦБ үйлдвэрлэх хүрэлцээтэй донорын

нөөцтэй байх- 100, 0 оноо

     
58.2  Донорт үйлчлэх тав тухтай орчин бүрдүүлсэн байх- 100, 0 оноо      
58.3    Донорууд шинжилгээгээр баталгаажсан

байх- 100, 0 оноо

     
Лабораторийн шинжилгээ 59.1    Цуглуулсан цус, сийвэнгийн нэгж бүрд

хийгдэх шинжилгээг бүрэн хийдэг байх- 100,

0 оноо

     
59.2    Шинжилгээний чанарын баталгааг хангаж

ажилладаг байх- 100, 0 оноо

     
59.3    Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд хийгдэх

чанарын шинжилгээг бүрэн хийсэн байх-

100, 0 оноо

     
Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 60.1    Эмнэлгийн захиалгын дагуу хүрэлцээтэй

цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, олгодог    байх-100, 0 оноо

     
60.2    ЦЦБ-нийг зохих журмын дагуу хадгалж, зөв

тээвэрлэдэг байх- 100, 0 оноо

     
б. Цус сэлбэлт хийдэг бүх эмнэлгийг үнэлнэ.
Удирдлага, зохион байгуулалт 61.1    Цус сэлбэлтийг зохицуулах салбар

зөвлөлтэй, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон

байх- 100, 0 оноо

     
61.2    Цусны асуудал хариуцсан их эмч, тусгай

мэргэжилтэнг томилж, сургасан байх- 100, 0

оноо

     
61.3    ЦЦБ-ний хэрэглээ, хэрэгцээг тооцож

ажилладаг байх- 100, 0 оноо

     
61.4    Цус сэлбэлтийн үйл ажиллагаа бүрт

тохирсон стандарт ажиллагааны аргачлал  мөрддөг байх- 100, 0 оноо

     
61.5    ЦЦБ-ий зохистой хэрэглээний удирдамжийг

мөрдөж ажилладаг байх- 100, 0 оноо

     
62.. Тоног төхөөрөмж, оношлуурын хангалт 62.1    ЦЦБ тээвэрлэх зориулалтын сав,

хадгалах   хөргөгч,  хөлдөөгчтэй байх – 100,

0 оноо

     
62.2    ЦЦБ сэлбэх зориулалтын систем

хэрэглэдэг байх- 100, 0 оноо

     
62.3    Цусны бүлэг тодорхойлох таваг хэрэгслээр

хангагдсан байх- 100, 0 оноо

     
62.4    Цусны АВО, резус бүлэг, хувийн тохироо

тодорхойлох оношлуураар хангагдсан байх-

100, 0 оноо

     
Үйлчлүүлэг

чийн аюулгүй байдал

63.1       ЦЦБ сэлбэх зөвшөөрөл авдаг байх- 100, 0

оноо

     
63.2Цусны АВО, резус бүлэг, хувийн тохироог

тодорхойлдог байх- 100, 0 оноо

     
63.3      ЦЦБ захиалах, сэлбэсэн протокол зэрэг  анхан  шатны маягтуудыг хөтөлдөг байх- 100, 0 оноо      
Эмгэг судлал
Үйл ажиллагааны  зохион байгуулалт 64.1    Эмгэг судлалын албаны ажлын байр нь

стандартын шаардлага хангасан, мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтнаар бүрэн

хангагдсан байх байх- 100, 0 оноо

     
64.2      Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх, цогцос задлан шинжлэх багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх- 100, 0 оноо      
64.3      Эмнэлзүй эмгэг судлалын зөвлөгөөн хийж, түүний мөрөөр арга хэмжээ авдаг байх- 100, 0 оноо      
Цогцос хадгалах, хүлээлгэн өгөх үйлчилгээ 65.1  Цогцос  хадгалах, хүлээлцэх, ар гэрт нь хүлээлгэн өгөх журамтай, түүнийг мөрдөж ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
65.2      Цогцос хадгалах, шинжлэх өрөө тасалгаа, хөргөгч нь шаардлага хангасан байх- 100, 0 оноо      
65.3Гэр бүлийнхэн салах ёс гүйцэтгэх өрөөтэй

байх- 100, 0 оноо

     
Лабораторийн шинжилгээ

 

66.1 Эмгэг судлалын шинжилгээг батлагдсан    журмын дагуу бүрэн хийдэг  байх-100, 0 оноо      
66.2    Мэс заслаар тайрагдсан эд эрхтэнийг устгах журмыг мөрдөж ажилладаг байх- 100, 0 оноо      
66.3Эд, эсийн шинжилгээ хийдэг  байх- 100, 0

оноо

     
66.4 Оношлуур, урвалж бодисын чанарын баталгаа, шинжилгээнд хэрэглэх үеийн аюулгүй ажиллагааг хангасан байх- 100, 0 оноо      

 

БҮЛЭГ 3. Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдварын сэргийлэлт, хяналт, техникийн үйлчилгээ

 

Үнэлгээ өгөх чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Байгууллагын үнэлгээ

 

Шинжээчийн үнэлгээ
Тайлбар Оноо Оноо
3.1 Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдварын сэргийлэлт, хяналт
 

 

 

Барилга, байгууламж, орчны  эрүүл ахуйн шаардлага

 

 

 

 

 

1.1         Эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу зөв

зохион байгуулагдсан зориулалтын

байртай, хэвтүүлэн эмчлэх болон

үзлэгийн хэсэг нь тусдаа байх – 100, 0 оноо

     
1.2       Гадна талбай орчны стандартын

шаардлага хангасан тохижилттой байх- 100,

50, 0 оноо

     
1.3         Бүх өрөө байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг, агааржуулалттай, мэс засал, лаборатори, ариутгал, гал тогоо зэрэг зарим өрөө нэмэлт агааржуулах  системтэй байх- 100, 0 оноо      
Халдвараас сэргийлэх  үйл ажиллагаа 2.1         Халдварын сэргийлэлт, хяналт (ХСХ)-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлж ажилладаг байх-100, 50, 0 оноо      
2.2         Үйл ажиллагааны онцлогт     тохирсон ХСХ-ын журамтай, түүнийг эмнэлгийн ажилтнуудад танилцуулж мөрдөж ажилладаг байх-100, 50, 0 оноо      
2.3         ХСХ-ын үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг байгууллагын төсөв болон төсөл хөтөлбөрт оруулж шийдвэрлүүлдэг байх- 100, 50, 0 оноо      
2.4         ХСХ-ыг сайжруулах сайн туршлага, шинэ санааг нэвтрүүлж хэрэгжүүлдэг байх-100, 50, 0 оноо      
2.5         Халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагааг тогтсон хугацаанд хянаж, дүгнэдэг,   үр дүн гарсан байх-100, 50, 0 оноо      
2.6         Өрөө бүрт хэвийн ажиллагаатай,ажилбарын өрөөнүүд мэдрэгчтэй болон тохой хөлөөр ажилладаг угаалтууртай байх-100, 0 оноо      
2.7         Нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэнд суурьтай халдваргүйжүүлэх бодис, гарын цаасан алчуураар хангасан байх-100, 0 оноо      
 

 

 

 

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварын тандалт, хариу арга хэмжээ

 

 

 

 

 

3.1         Тандалт хийж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар (ЭТҮХХ)-ыг илрүүлсэн байх-100, 0 оноо      
3.2         ЭТҮХХ-ын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлыг зохих журмын дагуу мэдээлж, хариу арга хэмжээг цаг алдалгүй авдаг байх-100, 0 оноо      
3.3         Халдварын эрсдэл өндөртэй ажилбаруудад тандалт хийжшалгуур хуудас хөтөлдөг байх-100, 0 оноо      
3.4         ЭТҮХХ-ыг лабораториор баталгаажуулдаг байх, чанарын гадаад хяналтад хамрагддаг байх-100, 0 оноо      
3.5         Нянгийн тэсвэржилтийг байдалд тандалт, судалгаа хийдэг байх-100, 0 оноо      
3.6         Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээтэй, хэрэглээний журамтай байх-100, 0 оноо      
3.7         Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн тандалтыг хийдэг байх-100, 0 оноо      
4. Ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах 4.1   Ажилтнуудыг эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт жилд 1-2 удаа зохион байгуулалттайгаар хамруулж, эмчлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг байх-100, 0 оноо      
4.2         Ажилтнуудын амрах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх боломж нөхцлөөр хангасан байх-100, 0 оноо      
4.3         Шинээр ажилд буй орж иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулсан байх-100, 0 оноо      
4.4         Халдвар авахэрсдэлд хүчин  зүйлд өртөлтийг бүртгэж, халдвараас сэргийлэх  арга хэмжээг авсан байх-100, 0 оноо      
4.5         Тасаг, нэгж бүр өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн иж бүрдлээр хангагдсан байх-100, 0 оноо      
4.6          Эрүүл мэндийн ажилтныг дүрэмт болон  хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслээр хангаж, нөөцийг бүрдүүлсэн байх-100, 0 оноо      
4.7         Цусаар дамжих халдвартай эмнэлгийн ажилтны эрүүл мэндэд хяналт тавьж, ажил үүргээ гүйцэтгэх үед халдвар дамжуулах эрсдлээс сэргийлж заавар зөвлөмж өгдөг байх-100, 0 оноо      
5.

 

 

Ариутгал, халдваргүйжүү

лэлт, шавж, мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1    Бохир, цэвэр, ариун хэсгээр тусгаарласан ариутгалын нэгдсэн тасагтай, ариутгалын  журамтай, түүнийг мөрддөг байх-100, 0 оноо      
 5.2      Ариутгалын тоног төхөөрөмжөөр

хангагдсан, баталгаажилт хийлгэсэн байх-100, 0 оноо

     
5.3      Ариутгалын үйл ажиллагаанд хяналт

тавьж, баталгаажуулдаг байх-100, 0 оноо

     
5.4   Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, зөвшөөрөл, дүгнэлттэй чанарын шаардлага хангасан халдваргүйтгэлийн бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хэрэглэдэг байх-100, 0 оноо      
5.5      Ариутгалын үйл ажиллагаанд хөтлөгддөг

анхан шатны маягтууд бүрэнхөтлөгдсөн  байх-100, 50, 0 оноо

     
5.7  Дурангийн угаалга, халдваргүйжүүлэлт, тээвэрлэлт, хадгалалт хийгддэг зориулалтын машин, тэргэнцэр, шүүгээтэй байх-100, 0 оноо      
5.8    Ариун материалыг зөв хадгалж хэрэглэдэг   байх-100, 0 оноо      
5.9      Зөөлөн эдлэлийг халдваргүйжүүлдэг байх-

100, 0 оноо

     
5.10    Шавж, мэрэгч устгал хийлгэдэгбайх-100, 0 оноо      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хог хаягдлын менежемент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1    Хог хаягдлыг зохих журмын дагуу ангилан ялгаж цуглуулдаг байх-100, 0 оноо      
6.2  Тээвэрлэх сав, тэргэнцэртэй, зөөвөрлөх маршрут, цагийг  тогтоосон байх-100, 0 оноо      
6.3   Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан түр хадгалах байртай, жин, тавиур зэрэг шаардлагатай  хэрэгслээр хангагдсан байх-100, 0 оноо      
6.4   Устгалыг зөвшөөрөл бүхий байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг байх эсвэл байгаль орчинд халгүй аргаар, зохих журмын дагуу устгадаг байх-100, 0 оноо      
6.5.       Хог хаягдлын таних тэмдэгтэй зориулалтын уут,  саваар хангасан байх-100, 0 оноо      
6.6.       Эмнэлгээс гарч буй хог хаягдлын байдалд бүртгэл судалгаа хийж, бууруулах, менежментийг сайжруулах арга хэмжээ авдаг байх-100, 50, 0 оноо      
6.7.       Нян судлалын лабораториос гарч байгаа тэжээлт орчин, өсгөвөр, сорьцын үлдэгдлийг халдваргүйжүүлдэг байх-100, 0 оноо      
6.8.       Хог хаягдлын байдлыг сар бүр нэгтгэн дүгнэж, мэдээлдэг байх-100, 0 оноо      
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угаалга, цэвэрлэгээ

 

 

 

 

 

 

 

7.1         Тусдаа угаалгын газартай, урсгал нь зөв байх-100, 0 оноо      
7.2         Ангилан ялгаж угаах  тоног төхөөрөмж, тээвэрлэх уут, сав, хадгалах тавиур, шүүгээтэй байх-100, 0 оноо      
7.3         Эмнэлгийн цагаан хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх, угаах зориулалтын бодисоор хангагдсан байх-100, 0 оноо      
7.4         Эмнэлгийн орчныг эрсдлийн бүсээр ангилан, таних тэмдэгжүүлэн цэвэрлэгээний хуваарьтай, мөрдөж ажилладаг, хяналт тавьдаг байх-100, 0 оноо      
7.5         Цэвэрлэгээний материал бүхий  тэргэнцэр, иж бүрдэлтэй,  халдваргүйжүүлж хэрэглэдэг байх-100, 0 оноо      
7.6         Цэвэрлэгээний материалыг хадгалах цэгтэй байх-100, 0 оноо      
8 Тусгаарлан сэргийлэлт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1         Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед ажиллах төлөвлөгөө, бэлэн байдлыг хангасан байх-100, 50, 0 оноо      
8.2         Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээр зохицуулагддаг халдварт өвчний үед хэрэглэгдэх тусгаарлах өрөөтэй байх-100, 0 оноо      
8.3         Тусгаарлах өрөө нь хувцас, багаж материал, эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдсан, нөөцтэй  байх-100, 0 оноо      
8.4         Хамгаалах хувцас хэрэгслийг эрүүл мэндийн ажилтнууд зөв өмсөж, тайлж чаддаг байх-100, 0 оноо      
8.5         Тасаг, нэгжүүдэд халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах нөхцлийг хангасан  байх -100, 0 оноо      
9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоол үйлдвэрлэлийн  эрүүл ахуйн шаардлага, халдварын эсрэг дэглэм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1         Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан агааржуулалт, гэрэлтүүлэгтэй, зөв зохион байгуулагдсан гал тогоотой байх-100, 0 оноо      
9.2         Хоол бэлтгэх, үйлдвэрлэх, хөргөх, хоолны хэрэгслийг угааж, хатаах багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан  байх-100, 0 оноо      
9.3         Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд материал нь чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын дүгнэлттэй, баталгаажсан байх-100, 0 оноо      
9.4         Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангаж хадгалах нөхцлийг  бүрдүүлсэн байх-100, 0 оноо      
9.5         Хоол үйлдвэрлэлийн ажилтан эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээг хийлгэсэн  байх-100, 0 оноо      
9.6         Хоолны дээж авч,  хадгалалтын хугацааг мөрддөг, устгалын бүртгэлтэй байх-100, 0 оноо      
10.

 

 

 

 

 

 

Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан өвөрмөц шаардлага

 

 

10.1      Хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж тоноглосон угаалтуур, суултууртай, байх-100, 50, 0 оноо      
10.2      Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан матрац, цагаан хэрэгслээр хангасан байх-100, 0 оноо      
10.3      Үйлчлүүлэгчдэд  зориулсан угаалгын  үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байх-100, 50, 0 оноо      
3.2 Техникийн үйлчилгээ
Үйлчилгээний зохион байгуулалт 11.1       Эмнэлгийн техникийн албатай, батлагдсан дүрэм, журамтай, мөрддөг  байх-100, 0 оноо      
11.2      Гадны байгууллагаар гүйцэтгүүлэхинженерийн тусламж үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлдэг гэрээтэй байх-100, 0 оноо      

 

11.3      Инженер техникийн ажилтны мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах стандартын шаардлага хангасан өрөө тасалгаа, засварын багаж хэрэгсэл, хяналт тохиргооны тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх-100, 0 оноо      
11.4      Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа ба зардлыг хянадаг,  бүртгэлийн сантай байх-100, 50, 0 оноо      
Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 12.1      Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, заавартай, сургалт явуулдаг, санамжийг холбогдох    ажлын байран дээр байрлуулж, хяналт тавьдаг байх-100, 0 оноо      
12.2      Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжийг бэлтгэгдсэн  ажилтан ажиллуулж, тогтмол шалгаж тохиргоо хийж, бэлэн байдлыг хангадаг байх-100, 0 оноо      
12.3      Багаж, тоног төхөөрөмжийн техникашиглалтын паспорт, цаг ашиглалтын дэвтэр  тогтмол хөтөлдөг байх-100, 0 оноо      
12.4       Шаардлагатай тоног төхөөрөмжиндбаталгаажуулалт хийгдсэн байх-100, 0 оноо      
12.5      Тоног төхөөрөмж бүрийг газардуулгын системд холбож, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажилласан байх-100, 0 оноо      
 

 

 

 

 

 

Техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагаа

 

 

 

 

13.1      Байгууллагын хүчин чадалд тохирсон цахилгааны нөөц үүсгүүртэй байх-100, 0 оноо      
13.2      Эмнэлгийн хийн хангамжийн системд тогтмол хяналт тавьж, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж, баримтжуулсан байх-100, 0 оноо      
13.3      Даралтат сав, шугам хоолой хариуцсан ажилтанг томилсон байх-100, 0 оноо      
13.4      Хийн хангамжийн нэгдсэн шугам, даралтат сав, хийн баллоны аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх-100, 0 оноо      
13.5      Цахилгаан, дулаан, усан хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээтэй ажилладаг байх-100, 0 оноо      
Рентген болон туяаны аюулгүй байдал 14.1      Аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор багаж, тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааг тогтмол хэмжилт хийж, арга хэмжээ авдаг байх-100, 0 оноо      
14.2      Туяаны хамгаалалт, аюулгүй арга хэмжээ авч хэвшсэн байх-100, 0 оноо      
Галын аюулгүй ажиллагаа 15.1      Галын аюулгүй байдал,  гал унтраах техник, хэрэгслийг ашиглах талаар ажилтнуудыг сургалтад хамруулсан байх-100, 0 оноо      
15.2      Гал гарсан тохиолдолд  яаралтай арга хэмжээ авах тусгай тэмдэг бүхий гарц, схем зураглалтай байх-100, 0 оноо      
15.3      Галын аюулын үед сэрэмжлүүлэх дуудлагын  болон дохиоллын хэрэгслээр хангасан байх-100, 0 оноо      
15.4      Галын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулсан байх-100, 0 оноо      
15.5      Галын хорыг шаардлагатай өрөө, цэгт зохих журмын дагуу  байрлуулж, тус бүрт нь техник ашиглалтын паспорт хөтөлсөн байх-100, 0 оноо      
15.6      Галын хорыг ашигласан болон цэнэглэсэн бүртгэл, тэмдэглэл хөтөлсөн, мэргэжлийн байгууллагаар  цэнэглүүлсэн баримттай байх-100, 0 оноо      

 

 

Үнэлгээ:

Шалгуур үзүүлэлтийг 100, 50, 0 оноогоор үнэлнэ.

  • Үзүүлэлт бүрийг хангасан бол тус бүрд 100 оноо өгөх ба онооны нийлбэрээр үнэлнэ.
  • Үзүүлэлтийг бүрэн хангаагүй бол 50 оноогоор үнэлнэ.
  • Үзүүлэлтийг хангаагүй бол 0 оноогоор үнэлнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний дүн

Бүлэг Шалгуур үзүүлэлтийн  бүлэг Байгууллагын өөрийн үнэлгээ Шинжээчийн үнэлгээ
Үнэлгээний нийт оноо Шалгуур үзүүлэлтийн  тоо Дундаж хувь Үнэлгээний нийт оноо Шалгуур үзүүлэлтийн  тоо Дундаж хувь
Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт            
Тусламж үйлчилгээний технологийн мөрдөлт            
Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдварын сэргийлэлт, хяналт, техникийн үйлчилгээ            
  Нийт дүн /хувиар/            

 

Байгууллагын үнэлгээ хийсэн баг:                                                                                Шинжээчдийн баг:

/нэр, гарын үсэг/                                                                                            /нэр, гарын үсэг/

Ахлагч:                                                                                                                                   Ахлагч:

Гишүүд:          1.                                                                                                                     Гишүүд:          1.

2.                                                                                                                                             2.

3.                                                                                                                                             3.

Байгууллагын даргын гарын үсэг/Тамга

Шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:                                                                                                Шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:

….     он  …     сар   …     өдөр                                                                                                ….     он  …     сар   …     өдөр

 

 

 

 

 

 

[LayerSliderWP] Slider not found